5

april

Veiligheid bij zwemmen in zee en binnenwateren verdient meer aandacht

Er moet meer aandacht komen voor de veiligheid bij het zwemmen in zee en in binnenwateren. Dat stelt Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, naar aanleiding van drie onderzoeken die over dit thema zijn verschenen in het kader van het programma NL Zwemveilig.

Lifeguards - Scheveningen 2018
Lifeguards van de Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade (HVRB) in actie. (Foto: RL.Photographics)
 
Reddingsbrigade Nederland is verheugd dat er nu eindelijk onderzoek wordt gedaan naar hoe de veiligheid bij het zwemmen in zee en in binnenwateren kan worden verbeterd. Jaarlijks verdrinkt een substantieel aantal mensen in open water. Daarbij worden we de laatste jaren, met name in de zomermaanden, geconfronteerd met een stroom aan berichten over mensen die in open water in de problemen zijn gekomen. Met de klimaatsveranderingen, de toevloed van nieuwkomers naar ons land en onze veranderende vrijetijdsbestedingen wordt het risico op verdrinken eerder groter dan kleiner. Meer en beter onderzoek helpt om de omvang van het probleem in kaart te brengen en effectieve maatregelen te treffen.

Wetgeving
Reddingsbrigade Nederland maakt zich in het bijzonder zorgen dat er bij een deel van de onderzochte binnenwaterlocaties onduidelijkheid is over wie waarvoor verantwoordelijk is, dat maatregelen in veel gevallen niet worden getroffen op basis van risico’s en dat er vanuit de praktijk vraagtekens worden geplaatst bij de effectiviteit van sommige maatregelen (zoals borden die niet of slecht worden gelezen). Met de overgang naar nieuwe wetgeving is er nu momentum om dit soort zaken beter te regelen. Reddingsbrigade Nederland had bijvoorbeeld graag gezien dat in de nieuwe wetgeving een verplichting zou worden opgenomen om te werken met een hygiëne- en veiligheidsplan (risico-evaluatie), zoals dit straks ook gaat gelden voor zwembaden. In het recente traject dat is gelopen om de nieuwe wet vorm te geven, heeft dit idee het niet gehaald en dat is jammer. Neemt niet weg dat er nog kansen zijn om dit in de uitvoering alsnog te regelen. Reddingsbrigade Nederland spant zich in om samen met de partners binnen het project NL Zwemveilig dit alsnog te realiseren.

Campagne
In lijn met de bevindingen van lifeguards én sommige toezichthoudende organisaties herkent Reddingsbrigade Nederland dat burgers niet altijd goed geïnformeerd zijn over de risico’s van het zwemmen in open water, en dat een actieve en door alle partijen gedragen campagne nodig is om verdrinkingen te voorkomen. Een dergelijke campagne moet zwemmers beter bewust maken van risicofactoren als stroming, kou of plotselinge diepteverschillen, en de eisen die dat stelt aan hun zwemvaardigheid. De campagne moet er ook op gericht worden dat mensen gaan zwemmen zonder dat anderen een oogje in het zeilen houden (gebeurt nu in 47% van de gevallen) of dat er alcohol wordt genuttigd tijdens zwemgelegenheden (9%). Voor beide (alleen zwemmen en alcoholgebruik) geldt dat die het risico op verdrinken verhogen. In dat licht bezien, is Reddingsbrigade Nederland blij met het genomen initiatief van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) om te starten met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid. Het bundelen van communicatie-uitingen is een prima eerste stap op weg naar een dergelijke campagne.

Lifeguards
Reddingsbrigade Nederland herkent verder dat lifeguards een preventieve functie vervullen. Lifeguards wijzen zwemmers op risico’s, en hun aanwezigheid leidt ertoe dat burgers veiligheidsmaatregelen beter in acht nemen. Reddingsbrigade Nederland vermoedt dat dit ook een van de redenen is waarom in het onderzoek het merendeel van de zwemmers (60%) aangeeft het wenselijk te achten dat er toezicht is bij officiële buitenzwemplekken. Reddingsbrigade Nederland vindt het zorgelijk dat in sommige gevallen financiële afwegingen leidend lijken te zijn voor de keuze om wel of geen lifeguards in te zetten. Een directe koppeling tussen het besluit voor het inzetten van lifeguards aan het al of niet heffen van entree is ons inziens onjuist en in sommige situaties zelfs ronduit gevaarlijk. Reddingsbrigade Nederland pleit er dan ook voor dat een dergelijke keuze wordt gemaakt op basis van geïnventariseerde risico’s en een daaraan gekoppeld veiligheidsplan. Reddingsbrigade Nederland wijst verder op de onderzoeksuitkomst dat lifeguards veelal ook andere belangrijke taken vervullen, zoals het verlenen van EHBO.
 
Zie het nieuwsbericht vanuit NL Zwemveilig over de onderzoeken, waarin links naar de publicaties zijn opgenomen. Voor vragen over alle onderzoeken en het project NL Zwemveilig kan contact opgenomen worden met Marcel Jagersma. Voor het standpunt van Reddingsbrigade Nederland kan contact opgenomen worden met Koen Breedveld.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}