10

juni

Verslag Algemene Leden Vergadering 2013

door Auto // in Nieuws

Op maandag 15 april 2013 werd in ons clubhuis ‘De Klos’ de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2013 gehouden. Lees verder voor het verslag van deze avond.

1. Opening (20:00 uur):
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de Algemene Ledenvergadering 2013.

2. Ingekomen stukken:
Er zijn ingekomen stukken.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 11 april 2011:
Pagina 6: Remon: er wordt toch niet gewerkt met een ANBI-verklaringen? Dit gaat om niet gedeclareerde kosten die opgevoerd worden bij de belastingdienst.

De notulen zijn met wijzigingen goedgekeurd. Met dank aan de samensteller.

4. Mededelingen Bestuur:
• Korte update RVR
We hebben een convenant getekend met de brigades van Hollands Midden. Het vervolg traject is nu dat we een rampeneenheid willen gaan creëren. We hebben een werkgroep geformeerd vanuit CBE, COP en bestuur voor de RVR.

• Aanschaf nieuwe boot
We hebben bij elkaar ongeveer 9000 euro ontvangen voor de aanschaf van de nieuwe boot. Deze is nu aangeschaft, eind 2012.

• Erna van Rooijen
Erna van Rooijen is gestopt als actief lid, we willen voorstellen om haar voor te dragen als lid van verdienste. Wil iedereen stemronde 1 invullen? Het stembureau bestaat uit Jaap, Karel en Reinier. De stemmen worden naar alle stemrondes geteld.

5. Jaarverslagen
Met enkele wijzigingen zijn de jaarverslagen goedgekeurd.

6. Financieel jaarverslag 2012
Met enkele vragen is het financieel verslag goedgekeurd.

7. Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring Financieel Jaarverslag
Kascontrole: Danny Captein, Jeffrey Veldt, Jaap Kolderman. De kascontrole is geweest op 9 april.
De vergadering verleent decharge.

8. Begroting Stichting Vrienden van de LRB 2011 & Begroting LRB 2012
Begroting is goedgekeurd.

9. Bestuursverkiezing
Voorstel benoeming Erna van Rooijen als lid van verdienste -> 25 voor, geen tegen/ blanco
Voorstel herkiezen Marieke van Vegten als secretaris van het bestuur -> 25 voor, 1 blanco geen tegen
Voorstel herkiezen Rene Boeff als lid van het bestuur -> 25 voor, 1 blanco geen tegen
Voorstel benoemen Rianne Meijer als lid van het bestuur -> 25 voor, 1 blanco geen tegen
Voorstel benoemen Jeffrey Veldt als lid van het bestuur -> 26 voor, geen blanco geen tegen

Het bestuur bestaat uit negen personen en heeft geen vacatures.
De penningmeester wordt bijgestaan door Ron Ruijgrok en Monica Boom-v.d. Meer.
Vertrouwenspersonen Jaap Kolderman en Boudewijn van Koetsveld van Ankeren.

10. Benoeming Kascontrole Commissie
Er zijn een drietal leden aftreden. Danny Captein, Jeffrey Veldt en Rianne Meijer. Danny Captein is niet herkiesbaar.

Patrick Veldt stelt zich beschikbaar.
Jaap Kolderman stelt zich ook beschikbaar.

Aftredend in 2015.
Boudewijn van Koetsveld van Ankeren wil zich opgeven als reserve.

11. Wijziging Huishoudelijk Reglement
De HR is vastgesteld.

12. Mededelingen ARBO
Vorig jaar hebben we aangekondigd dat we voornemens waren VOG aan te vragen voor de kaderleden. Er is een regeling gekomen via het NOC-NSF, hiervan hebben we als bestuur gebruik van gemaakt. Er is voor ongeveer 70% aangevraagd, de secretaris heeft 27 VOG’s fysiek in bezit.

Jaap en Boudewijn hebben verschillende cursussen gevolgd voor vertrouwenspersoon. Hieruit zijn twee protocollen uit ontstaan. Seksuele intimidatie en aanstellingsbeleid. We gaan beide protocollen uitwerken. Er komt bij voorbeeld een cursusavond wat wel toelaat baar is in het zwembad en wat niet. We willen de kaderleden deze documenten doe toekomen en laten tekenen voor akkoord.

Protocol aanstellingsbeleid. Bij een nieuwe instructeur zullen we een soort van intakegesprek houden, hoe precies vorm te geven wordt nog nader bepaald. We willen dit gaan uitrollen naar alle bestaande leden, maar ook naar nieuwe instructeurs. Het zal in samenspraak gaan met de commissies. We zijn hierin wel vooruitstrevend ten opzichte van andere verenigingen.

13. Jaarstukken RN, Bondsmededelingen
Zijn nog niet binnen. Deze staat gepland op 25 mei 2013 in Utrecht. Er zijn geen mensen die hiernaar toe willen. Het bestuur streeft om naar de ALV te gaan. De vergadering geeft mandaat voor de ALV.

14. Beleidsplan
Er zijn behoorlijk wat initiatieven genomen om aan ledenbehoud te doen.

  • We hebben een paasontbijt georganiseerd (=/- 40 leden) Zeer succesvol.
  • We zijn bezig met professionele folders.
  • Alle commissies bedenken 3 initiatieven voor ledenbehoud en verhoging juniorleden. Een aantal leuke ideeën zijn ontstaan en willen we oppakken.
  • Schoolsport krijgt steeds meer plekje binnen de LRB. Die zorgt voor toch een aantal leden.

15. Rondvraag
Michel schuift aan bij de vergadering.

Boudewijn: advertenties plaatsten voor het Vijfmeibad. Er is nu geen wachtlijst. Begin januari is dit gevraagd en het is er nu nog steeds niet. Hier wordt achteraan gegaan. Er moet snel mee aan de slag gegaan worden.

Boudewijn: Verzoek aan de commissies: informeer de baliemedewerkers.

Karel: afgelopen vrijdag stonden er ouders bij de hoge duikplank. Instructie moet hier actiever in handelen. De hoofdinstructie moet hierin meer initiatief nemen. Wil de COP dit oppakken?

Reinier: schoolsport -> informatie naar de balie en instructeurs is wenselijk. Richard stond niet vermeld als coördinator. De brief klopte niet, hierin stond informatie wat alleen van toepassing was op de Zijl. Remon: schoolsport is opgezet in de Zijl. Richard heeft dit opgepakt in het Vijfmeibad. Er is weinig overleg geweest. Dit kan volgend jaar beter. Het moet meer gestroomlijnder. De COP moet zich er meer in mengen en in gesprek gaan met de coördinatoren.

16. Volgende Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering wordt volgend jaar gehouden op maandag 14 april 20143 om 20.00 uur in clubhuis “de Klos”.

17. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om: 22:41 uur.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}