3

mei

Verslag Algemene Ledenvergadering 2012

door Auto // in Nieuws

Datum: 16 april 2012
Tijd: 20.00 – 23:00 uur
Plaats: Clubhuis “De Klos”

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter begint met excuses, afgelopen ledenvergadering zijn er twee zaken beloofd, die nog niet zijn na gekomen. We beloven om voor de volgende keer een kort verslag in de Hurksprong te plaatsen en alsnog het beleidsplan te versturen.

2. Ingekomen stukken
Het bestuur heeft geen stukken ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 11 april 2011
De notulen zijn met enkele kleine wijzigingen goedgekeurd.

4. Mededelingen Bestuur
4.1 Veiligheidsregio / RvR (= Regionale Voorziening Reddingsbrigades)
De planning is dat het convenant om deel te nemen aan de veiligheidsregio Hollands-Midden. Binnen enkele weken zal het ondertekend worden door alle brigades in de regio. Bas v. Dord is aangesteld als coördinator van de veiligheidsregio Hollands Midden.

4.2 Vervangen boot
Er zijn al wat initiatieven genomen om geld te in te zamelen. Op korte termijn wordt er een groot aantal bedrijven aangeschreven in het kader van sponsoring. Afhankelijk van dit verloop wordt gekeken om een nieuwe boot aan te schaffen of tijdelijk tot reparatie over te gaan. De investering van de boot is erg groot (tussen de € 20.000 – € 25.000) en kan niet in z’n geheel door de LRB gedragen worden.

4.3 Onkostenvergoeding Vrijwilligers
Er wordt door verschillende kaderleden giften afgetrokken bij de belastingaangifte. Wij willen iedereen wijzen op de wijziging in de regels en criteria hieromtrent, die door de belastingdienst zijn opgesteld.

4.4 Leidschendam
Vorig jaar meldden we met Leidschendam in gesprek te zijn, vanwege de bestuurscrisis bij hen. Nu een jaar later, heeft het bestuur van Leidschendam een nieuwe vorm gekregen. De voorkeur van de leden was uiteraard om zelfstandig verder gaan. Uiteindelijk zijn er twee gegadigden van buitenaf bereid gevonden om in het bestuur van Leidschendam te komen.

4.5 Werkgroep jubileum, 95-jarig bestaan LRB
Volgend jaar bestaat de LRB 95 jaar en daarvoor wil het bestuur graag een werkgroep jubileum oprichten om verschillende activiteiten en een kaderweekend te organiseren.

4.6 Integriteit/ seksuele intimidatie
Binnen een vereniging is vertrouwen een heel erg belangrijk element. We geven les aan kleine kinderen die afhankelijk zijn van de instructeur, we hebben met contant geld te maken, etc. Daarom heeft het bestuur na overleg met de vertrouwenspersonen besloten om zelf een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen. Voor het gehele bestuur is deze aanvraag nu gedaan In de toekomst zullen we aan elke vrijwilliger een VOG vragen om zodoende misstanden binnen de LRB proberen te elimineren.

4.7 Garage
De huur van de garage is opgezegd. Het bestuur zal binnenkort een e-mail rondsturen naar het kader en eventueel daarna daarbuiten. De huurprijs van de garage zal liggen rond de € 125 per maand. Eventuele gegadigden kunnen zich melden bij het bestuur.

4.8 Containers
De containers zullen gehuurd gaan worden door leden, deze hebben een sleutel van het hek en kunnen op de oprijlaan komen.

4.9 Onderhoud clubhuis de Klos
Afgelopen jaar is veel onderhoud uitgevoerd aan de Klos. De kozijnen zijn vervangen door Sportbedrijf. De binnenkant is geverfd tijdens NLDoet 2012.

4.10 Jubilarissen
Er zijn dit jaar 13 jubilarissen, het bestuur heeft besloten om Irischeques te geven aan de jubilarissen.

5. Jaarverslagen
De jaarverslagen van bestuur, commissie opleidingen, commissie bewakingen, commissie bar, commissie redactie en commissie wedstrijden zijn na wijzigingen goedgekeurd.
Bij de jaarverslagen van de commissie onderhoud en commissie promotie-activiteiten zijn zonder wijzigingen goedgekeurd.

6. Financieel jaarverslag 2011
6.1 Toelichting Financieel Verslag 2011
Veel vragen worden gesteld omtrent het kaderuitje naar Snowworld en de eventuele aanschaf van een nieuwe boot.

6.2 Stichting Vrienden van de LRB
De ledenvergadering geeft toestemming om het positieve saldo over te hevelen naar de LRB.

6.3 Leidse Reddingsbrigade
Er wordt een kleine aanpassing gemaakt in de reserveringen. De € 354,79 wordt niet aan het eigen vermogen toegevoegd, maar aan de reservering voor een nieuwe boot. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde reserveringen.

6.4 Toelichting balans
De vergadering gaat akkoord met het afschrijven van de voorziening debiteuren, post 1290.

7. Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring Financieel Jaarverslag
De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge.

8. Begroting Stichting Vrienden van de LRB 2011 & Begroting LRB 2012
8.1 Contributie
De contributie voor 2012 is door het bestuur vastgesteld op:
Elementair zwemmen € 149,- p/jaar (korting AI à € 2,- per half jaar)
Lidmaatschap LRB € 99,- p/jaar (korting AI à € 2,- per half jaar)
Niet-zwemmend lid en Kader € 23,- p/jaar (korting AI € 2,- per jaar)
Eenmalig inschrijfgeld € 7,50
Badtoegang familiezwemmen € 2,50 niet leden
Examengeld voor alle examens € 10,- niet voor varend redden, EHBO

De vergadering geeft het bestuur toestemming om de lesgelden te verhogen, mits dit komt door specifieke doeleinden, zoals badhuur, huur van de Klos, afdracht aan REDNED.

9. Bestuursverkiezing
Rob Hogendorp is aftredend, maar wel herkiesbaar. Vergadering gaat akkoord.

Het bestuur stelt een aantal wijzigingen voor:
Remco Streefland wordt bestuursvertegenwoordiger voor Commissie Bar en Onderhoud.
Marieke van Vegten wordt secretaris en bestuursvertegenwoordiger Commissie Opleidingen.
Rene Boeff wordt bestuursvertegenwoordiger Commissie Wedstrijden.

De vergadering heeft hier geen bezwaar tegen en gaat akkoord.

Het bestuur bestaat nu uit zeven personen, maar heeft nog steeds twee vacatures. Het blijft wenselijk om deze twee vacatures te vervullen.

De penningmeester zal worden bijgestaan door Ron Ruygrok, die de functie van ledenadministrateur vervult en Monica Boom, als financieel adviseur.

De vertrouwenspersonen zijn Jaap Kolderman en Boudewijn van Koetsveld van Ankeren.

10. Benoeming Kascontrole Commissie
De Kascontrole Commissie voor boekjaar 2012 bestaat uit:
Danny Captein Aftredend in 2013
Jeffrey Veldt Aftredend in 2014
Rianne Meijer Reserve, aftredend in 2015
Boudewijn van Koetsveld van Ankeren is aftredend en niet herkiesbaar.

11. – 12. Benoeming Werkgroep Jubileum en mededelingen ARBO
Zie mededelingen bestuur.

13. Jaarstukken RN, Bondsmededelingen
Op 12 mei 2012 is de ledenvergadering van de bond.
De vergadering geeft mandaat aan de afgevaardigden.

14. Beleidsplan
Doelstelling: Het realiseren van een verhoging van 75% van het aantal juniorleden binnen de termijn van dit beleidsplan door het werven van nieuwe leden en behouden van bestaande leden.

15. Rondvraag
Frank, Karel, Richard, Cor, Rianne en Jeffrey hebben een vraag gesteld en antwoord gekregen.

16. Volgende Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering wordt volgend jaar gehouden op maandag 15 april 2013om 20.00 uur in clubhuis “de Klos”.

17. Sluiting (22.58 uur)
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.             

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}