13

april

Verslag Algemene Ledenvergadering

door Auto // in Nieuws

Aanwezig waren 35 leden van de LRB, waaronder 7 bestuursleden.

In de opening kenmerkte de voorzitter 2002 als een hectisch jaar, niet alleen buiten, maar ook binnen de LRB. Het uitvallen van Cees van Velzen door ziekte heeft gezorgd voor veel extra werk bij verschillende bestuursleden. Er is in 2002 hard gewerkt aan de opzet van een nieuwe organisatiestructuur binnen de LRB. Hierover later meer.

De notulen werden zonder opmerkingen goedgekeurd. Bij de bestuursmededelingen werd gemeld dat de commissies hun declaraties voortaan kunnen indienen via standaard declaratieformulieren. Ook consumpties bij vergaderingen moeten geregistreerd worden.

Hierna waren de jubilarissen aan de beurt. Een bloemetje werd overhandigd aan de volgende medewerkers: 10 jaar lid – Loeki Paardekooper, Freya Strubbe; 15 jaar lid – Ria van Koetsveld van Ankeren; 20 jaar – Karel Boeff, Nico Frankhuizen; 25 jaar – Remon Eijsackers, Jannie Immink; 35 jaar – Wim Nolles; 40 jaar – Karel de Bruin; 50 jaar lid – Ger Wijtsma. Geen medewerker, maar wel een speciale vermelding voor mevrouw van Dorp, die 60 jaar lid is van de LRB.

De jaarverslagen werden allemaal goedgekeurd. Bij het verslag van de Beheerscommissie was de opmerking, dat er persoonlijke zaken in het verslag genoemd werden. De commissies is verzocht hier volgend jaar zeer zorgvuldig mee te zijn.

De financiële stukken over 2002 werden goedgekeurd. De kascontrolecommissie had wel een paar opmerkingen: betere administratie van voorschotten en kruisposten, declaraties en de feestavonden. Ook de kosten en baten van de bar waren niet duidelijk verwerkt. Verder gaf de commissie haar complimenten aan Monica Boom-v.d. Meer, die een groot gedeelte van de financiële administratie heeft overgenomen van Cees van Velzen. De penningmeester is decharge verleend.

Bij de bestuursverkiezing zijn afgetreden: Richard van Koetsveld van Ankeren (voorzitter), Cees van Velzen (penningmeester) en Jaap Kolderman. Als nieuwe bestuursleden zijn Martin Moenen (penningmeester) en Rob Hogendorp benoemd. Martin wordt bijgestaan door Elly van Oosten voor de boekhouding, en Ron Ruygrok voor de ledenadministratie. Verder is Remon Eijsackers benoemd tot voorzitter. Er blijft één zetel over, hierbij wordt afgewacht hoe we uitkomen met de nieuwe structuur. De afgetreden bestuursleden zijn bedankt voor hun inzet.

De begroting voor 2003 is goedgekeurd. Aangezien er een tekort ontstaat van € 1500, worden alle commissies verzocht 5% van hun begroting te bezuinigen. Er wordt mandaat gevraagd, en verleend, voor een eventuele verhoging van lesgeld, contributie en/of toegangsgeld, als dit noodzakelijk mocht blijken.

Bij de benoeming van de kascontrolecommissie treedt Fred van Rooijen af. Hij wordt herkozen. De commissie bestaat verder uit Erwin van Koetsveld van Ankeren en André Immink.

De nieuwe organisatiestructuur wordt in grote lijnen goedgekeurd. Enige grote wijziging is de plaats van de instructeurs, die met de hoofdinstructie een apart plekje krijgen onder de commissie Opleidingen. Elders in deze Hurksprong zullen de wijzigingen nader worden uitgewerkt. Deze wijzigingen worden ook nog aangebracht in het nieuwe Huishoudelijke Reglement. Hierover dus elders meer. Ook dit nieuwe verenigingsreglement wordt goedgekeurd. Getracht zal worden dit na de zomervakantie te laten ingaan.

Op ARBO-gebied blijkt dat alleen de stukken van de gemeente (ontruimingsplannen van de zwembaden) nog ontbreken.

De jaarstukken van Reddingsbrigades Nederland zijn nog niet binnen. Niemand biedt zich aan om de jaarvergadering op 17 mei te bezoeken als vertegenwoordiger van de LRB. Het bestuur zal later bepalen wie er naar deze vergadering toe gaat. Er wordt wel mandaat gevraagd aan de Ledenvergadering voor deze vertegenwoordiger van de LRB.

In de rondvraag komen de volgende vragen aan bod:

[*]Waar is de baby-beademingspop? Deze staat bij André Immink, en komt binnenkort naar de Klos.

[*]De Zijl is om 17.30 vaak vuil. Mogelijke oorzaken zijn de verbouwing en veranderde ventilatie, waardoor alles moeilijker is schoon te houden. Als we het vragen, wordt er echter wel direct schoongemaakt.

[*]Er zijn te weinig medewerkers met het diploma sociale hygiëne. November 2003 is de laatste gelegenheid om dit te halen met subsidie van de gemeente. Kandidaten worden verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden.

[*]Indeling facilitaire zaken: Alle medewerkers voor de nieuwe structuur moeten nog ingedeeld worden.[*]

[*]25 t/m 29 augustus is de zwemvierdaagse. De opbrengst gaat naar een goed doel. Wie iets weet, kan dat melden bij Reinier v.d. Vegte.[*]

[*]Ledenverlies: als actie wordt voorgesteld het benaderen van wijkblaadjes. Bij activiteiten is het opvallend dat er in de Zijl altijd meer belangstelling voor is als in het Vijfmeibad. Bij het uitje naar Blijdorp is dit overigens juist omgekeerd.[*]

[*]De inbraak afgelopen zomer heeft 1200 – 1500 euro gekost. Als genomen maatregel wordt de voedsel- en drankvoorraad minimaal gehouden, en verspreid over meerdere plaatsen. [*]

[*]Cees van Velzen is nog steeds ziek; er wordt contact met hem gehouden.[*]

De volgende algemene leden vergadering wordt vastgesteld op 19 april 2004 in de Klos.

Om 23.00 uur wordt de vergadering gesloten.

Dit is slechts een samenvatting van deze avond, en bevat alleen de hoofdpunten. Zodra de officiële notulen door het bestuur zijn goedgekeurd, zullen deze voor de leden op aanvraag bij de secretaris beschikbaar zijn. Dit zal (onder voorbehoud) eind mei zijn.

René Boeff, secretaris.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}