6

maart

Uitnodiging ALV 2014

door Auto // in Nieuws

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op maandag 14 april 2014 in clubhuis ‘De Klos’, Van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden. Clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur, start van de vergadering om 20:00 uur precies.

Agenda

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken;
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 april 2013;
 4. Mededelingen Bestuur;
 5. Jaarverslagen:
  • Jaarverslag Bestuur;
  • Jaarverslag Commissie Opleidingen;
  • Jaarverslag Commissie Bewakingen;
  • Jaarverslag Commissie Wedstrijden;
  • Jaarverslag Commissie Activiteiten en Commissie Promotie;
  • Jaarverslag Commissie Redactie;
  • Jaarverslag Commissie Bar;
  • Jaarverslag Commissie Onderhoud;
 6. Financieel jaarverslag 2013:
  • Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;
  • Leidse Reddingsbrigade;
 7. Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring financieel verslag;
 8. Begroting 2014:
  • Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;
  • Leidse Reddingsbrigade;
 9. Bestuursverkiezing, aftredend zijn:
  • Michel Boom – Aftredend en herkiesbaar;
  • Leanne van Vegten – Aftredend en herkiesbaar;
 10. Benoeming Kascontrole Commissie;
 11. Mededelingen ARBO;
 12. Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigde voor de Bondsvergaderingen;
 13. Wijziging Huishoudelijk Reglement;
 14. Update beleidsplan;
 15. Rondvraag;
 16. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;
 17. Sluiting.

Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn vanaf vrijdag 7 maart 2014 digitaal via de internetsite van de LRB www.lrb.nu verkrijgbaar. Liever een papieren versie? Dat kan. Vraag deze aan bij het bestuur, door een e-mail voor 26 maart 2014 te sturen naar bestuur@lrb.nu en u ontvangt de papieren versie uiterlijk begin april.

Een verzoek om voorafgaand aan de jaarvergadering eventuele vragen die betrekkingen hebben op de financiële jaarstukken 48 uur van tevoren te stellen bij de penningmeester. Zijn e-mailadres is: penningmeester@lrb.nu. Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing evenals andere voorstellen dienen voor 1 april 2014 bij het bestuur binnen te zijn. Adres: Postbus 599, 2300 AN Leiden of per mail info@lrb.nu.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}