27

februari

Uitnodiging ALV 2013

door Auto // in Nieuws

Het bestuur van de Leidse Reddingsbrigade wil u graag uitnodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Leidse Reddingsbrigade.

De vergadering wordt gehouden op maandag 15 april 2013 in clubhuis ”De Klos” (van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden). De zaal opent om 19.30 uur, de start van de vergadering is om 20:00 uur precies. 

Lees verder voor de volledige agenda van de ALV.

 

Agenda

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken;
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 april 2012;
 4. Mededelingen Bestuur;
 5. Jaarverslagen:
  • Jaarverslag Bestuur;
  • Jaarverslag Commissie Opleidingen;
  • Jaarverslag Commissie Bewakingen;
  • Jaarverslag Commissie Wedstrijden;
  • Jaarverslag Commissie Activiteiten en Commissie Promotie;
  • Jaarverslag Commissie Redactie;
  • Jaarverslag Commissie Bar;
  • Jaarverslag Commissie Onderhoud;
 6. Financieel jaarverslag 2012:
  • Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;
  • Leidse Reddingsbrigade;
 7. Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring financieel verslag;
 8. Begroting 2013:
  • Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;
  • Leidse Reddingsbrigade;
 9. Bestuursverkiezing, aftredend zijn:
  • Marieke van Vegten   Aftredend en herkiesbaar;
  • Rene Boeff                Aftredend en herkiesbaar;
  • Rianne Meijer            Voordracht: algemeen bestuurslid;
  • Jeffrey Veldt              Voordracht: algemeen bestuurslid;
 10. Benoeming Kascontrole Commissie;
 11. Wijziging Huishoudelijk Reglement;
 12. Mededelingen ARBO;
 13. Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden voor de Bondsvergaderingen;
 14. Beleidsplan;
 15. Rondvraag;
 16. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;
 17. Sluiting.

Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn vanaf vrijdag 22 maart 2013 verkrijgbaar aan de balies van de zwembaden. Een verzoek om voorafgaand aan de jaarvergadering alvast vragen die betrekking hebben op de financiële jaarstukken 48 uur van tevoren te stellen bij de penningmeester. Zijn e-mailadres is penningmeester@lrb.nu. Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing evenals andere voorstellen dienen voor 8 april 2013 bij het bestuur binnen te zijn. Adres: Postbus 599, 2300 AN Leiden of per mail info@lrb.nu.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}