7

maart

Uitnodiging ALV 2012

door Auto // in Nieuws

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op maandag 16 april 2012 in clubhuis ‘De Klos’, Van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden. Aanvang 20.00 uur precies.

Agenda

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken;
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 11 april 2011;
 4. Mededelingen Bestuur;
 5. Jaarverslagen:
  • Bestuur;
  • Commissie Opleidingen;
  • Commissie Bewakingen;
  • Commissie Wedstrijden;
  • Commissie Bar en Commissie Onderhoud;
  • Commissie Activiteiten en Commissie Promotie;
  • Commissie Redactie.
 6. Financieel jaarverslag 2011:
  • Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;
  • Leidse Reddingsbrigade.
 7. Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring financieel verslag;
 8. Begroting 2012:
  • Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;
  • Leidse Reddingsbrigade.
 9. Bestuursverkiezing, aftredend zijn:
  • Rob Hogendorp: Aftredend en herkiesbaar;
  • Maarten Kluts: Aftredend en herkiesbaar.
 10. Benoeming Kascontrole Commissie:
  • Boudewijn v. Koetsveld v. Ankeren: Aftredend en niet herkiesbaar.
 11. Benoeming Werkgroep 95-jarig jubileum;
 12. Mededelingen ARBO;
 13. Jaarstukken RedNed, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden voor de Bondsvergaderingen;
 14. Beleidsplan;
 15. Rondvraag;
 16. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;
 17. Sluiting.

Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn vanaf vrijdag 9 maart verkrijgbaar aan de balies van de zwembaden. Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing evenals andere voorstellen dienen voor 9 april 2012 bij het bestuur binnen te zijn. Adres: Postbus 599, 2300 AN Leiden of per mail bestuur@lrb.nu.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}