10

maart

Uitnodiging ALV

door Auto // in Nieuws

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2016

 

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op maandag 11 april 2016 in clubhuis “De Klos”, Van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden.

Het clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur, start van de vergadering om 20:00 uur precies.

Agenda

1.     Opening;

2.     Ingekomen stukken;

3.     Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 15 januari 2015;

4.     Notulen Algemene Ledenvergadering 13 april 2015;

5.     Mededelingen Bestuur;

6.     Jaarverslagen:

§  Jaarverslag Bestuur;

§  Jaarverslag Commissie Zwemopleidingen;

§  Jaarverslag Commissie Waterhulpverlening;

§  Jaarverslag Commissie Wedstrijden;

§  Jaarverslag Commissie Activiteiten;

§  Jaarverslag Commissie Redactie;

§  Jaarverslag Commissie Facilitair;

7.     Financieel jaarverslag 2015:

§  Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;

§  Leidse Reddingsbrigade;

8.     Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring financieel verslag;

9.     Begroting 2016:

§  Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;

§  Leidse Reddingsbrigade;

10.  Bestuursverkiezing, aftredend zijn:

§  Marieke v Vegten                     Aftredend en herkiesbaar;

§  Rene Boeff                              Aftredend en herkiesbaar;

§  Rianne Meijer                          Aftredend en herkiesbaar;

§  Jeffrey Veldt                            Aftredend en herkiesbaar;

§  Vacature                                 Commissie Facilitiar;

11.  Benoeming Kascontrole Commissie;

12.  Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden voor de Bondsvergaderingen;

13.  Rondvraag;

14.  Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;

15.  Sluiting.

 

Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn vanaf vrijdag 11 maart 2016 digitaal verkrijgbaar

via onze website www.lrb.nu/alv2016. Mocht u de stukken op papier willen, kunt u mailen naar info@lrb.nu.

Een verzoek om voorafgaand aan de jaarvergadering eventuele vragen die betrekkingen hebben op de financiële jaarstukken ten minste 48 uur van tevoren te stellen bij de penningmeester. Zijn e-mailadres is: penningmeester@lrb.nu.

Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing evenals andere voorstellen dienen voor 1 april 2016 bij het bestuur binnen te zijn.

Adres: Postbus 599, 2300 AN Leiden of per mail info@lrb.nu.

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}