1

mei

Kort verslag Algemene Ledenvergadering

door Auto // in Nieuws

Van onze secretaris is hier een kort verslag van de Algemene Ledenvergadering, die op 11 april is gehouden.

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering 2016

Datum:                                    11 april 2016                                       

Plaats:                                    Clubhuis “De Klos”

Verslag gereed: 20 april 2016

1.         Opening (20:00 uur):

Rob heet iedereen welkom en noemt de huisregels. Ook vermeld hij de afmeldingen.

 

2.         Ingekomen stukken:

·         Edwin Stuifzand heeft zich aangemeld voor het bestuurscoördinator Facilitair

 

3.         Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 15 januari 2015

Danny heeft een opmerking over blz. 9, hij geeft aan dat niet alle leden het er mee eens zijn. Na wat discussie blijft de formulering ongewijzigd staan in het verslag.

 

Notulen goedgekeurd, met dank aan de samensteller.

 

4.         Notulen Algemene Ledenvergadering 13 april 2015:

Danny heeft een opmerking over blz. 8. Bij 5.7 wordt aangegeven dat het  bestuur wijzigingen maakt zonder terugkoppeling. Dit wordt ervaren als vervelend en is niet fijn.

Notulen goedgekeurd, met dank aan de samensteller.

 

5.         Mededelingen Bestuur:

·         Nieuwbouw Zwembad de Vliet

·         Betaald parkeren in Leiden

·         Nieuw clubgebouw

·         Jubilarissen

Cor wordt benoemd tot lid van verdienste

 

6.         Jaarverslagen

6.1       Bestuur

Er worden wat vragen gesteld te verduidelijking, geen wijzigingen in het verslag. 

Goedgekeurd, met dank aan de samensteller.

 

6.2       Commissie Zwemopleidingen

Goedgekeurd, met dank aan de samensteller.

 

6.3       Commissie Waterhulpverlening

Goedgekeurd, met dank aan de samensteller.

 

6.4       Commissie Wedstrijden

Goedgekeurd, met dank aan de samensteller.

 

6.5       Commissie Activiteiten

Goedgekeurd, met dank aan de samensteller.

 

6.6       Commissie Communicatie

Goedgekeurd, met dank aan de samensteller.

 

6.7       Commissie Facilitair

Goedgekeurd, met dank aan de samensteller.

 

7.         Financieel jaarverslag 2015

7.1       Toelichting Financieel Verslag 2015

De toelichting wordt goedgekeurd, met dank aan de samensteller.

 

7.2       Stichting Vrienden van de LRB

Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden van de LRB

Het jaarverslag wordt goedgekeurd, met dank aan de samensteller.

 

7.3       Leidse Reddingsbrigade

Financieel Jaarverslag LRB

Er is een aangepaste versie van het financieel jaarverslag toegestuurd. Helaas zitten er nog steeds twee foutjes in. Onze excuses voor dit ongemak.

 

Het financieel jaarverslag de Leidse Reddingsbrigade is goedgekeurd.

 

7.4       Toelichting balans

Het bestuur heeft geen vragen of opmerkingen binnengekregen over de toelichting balans.

Dat betekent dat toelichting op de balans is goedgekeurd. De toelichting op de balans wordt goedgekeurd, met dank aan de samensteller.

 

Balans

De balans is goedgekeurd met dank aan de samensteller.

 

8.         Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring Financieel Jaarverslag

Dechargeverlening:

Kascontrole doet aan de vergadering het voorstel om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord.

 

9.         Begroting Stichting Vrienden van de LRB 2011 & Begroting LRB 2014

9.1       Toelichting pagina 28:

Goedgekeurd, met dank aan de samensteller.

 

Begroting LRB en Stichting Vrienden van de LRB (pag. 29):

Het bestuur wil aan de vergadering mandaat vragen om de contributie en het lesgeld te mogen verhogen indien dit noodzakelijk geacht wordt. Gaat de vergadering akkoord met het verlenen van het mandaat aan het bestuur? Akkoord

 

BIJLAGE 1 MEDEWERKERS LRB

Met wijzigingen goedgekeurd, met dank aan de samensteller.

 

10.       Bestuursverkiezing

Uitslag van de stemming

Marieke van Vegten als secretaris:                                           Voor 66, tegen 2, blanco 9

René Boeff als bestuurscoördinator Communicatie:                  Voor 66, tegen 0, blanco 11

Rianne Meijer als bestuurscoördinator Wedstrijden:                   Voor 72, tegen 0, blanco 5

Jeffrey Veldt als bestuurscoördinator Waterhulpverlening:         Voor 66, tegen 1, blanco 10

Edwin Stuifzand als bestuurscoördinator Facilitair:                   Voor 65, tegen 0, blanco 12

 

De penningmeester wordt bijgestaan door Ron Ruygrok die de functie van ledenadministrateur vervult en Monica Boom als financieel adviseur.

De vertrouwenspersonen zijn Agnes van Dam en Evelien Stuifzand.

 

11.       Benoeming Kascontrole Commissie

Jaap treedt definitief af omdat hij reeds herkozen is. We zoeken een nieuw lid voor de periode van twee jaar. Remco wordt gekozen als nieuw lid.  

 

12.       Jaarstukken RN, Bondsmededelingen

Wij willen de vergadering mandaat vragen voor de ALV van RN voor de afgevaardigden. Zijn er vanuit de vergadering bezwaren tegen het mandaat? Nee, dit is akkoord.

 

13.       Rondvraag:

Verschillende vragen worden beantwoord.

 

14.       Vaststellen datum en plaats volgende vergadering

Maandag 10 april 2017 te houden om 20.00 uur, in clubhuis “de Klos”.

 

15.       Sluiting (21.56 uur)

Iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}