2

maart

ALV 2011

door Auto // in Nieuws

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op maandag 11 april 2011 in clubhuis “De Klos”, Van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden. Aanvang 20.00 uur precies., klik verder voor de agenda.

Agenda

1 –        Opening;

2 –        Ingekomen stukken;

3 –        Notulen Algemene Ledenvergadering 19 april 2010;

4 –        Mededelingen Bestuur;

5 –        Jaarverslagen:

            Bestuur;

            Commissie Opleidingen;

            Commissie Bewakingen;

            Commissie Bar en Commissie Onderhoud;

            Commissie Activiteiten en Commissie Promotie;

            Commissie Redactie;

6 –        Financieel jaarverslag 2010:

                        Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;

                        Leidse Reddingsbrigade;

7 –        Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring financieel jaarverslag;

8 –        Begroting 2011:

                        Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;

                        Leidse Reddingsbrigade;

9 –        Bestuursverkiezing, aftredend zijn:

                        Richard van der Vegte           : Aftredend en niet herkiesbaar;

                        Michel Boom                         : Aftredend en herkiesbaar;

                        Marieke van Vegten               : Aftredend en herkiesbaar;

            Voordracht:

                        Leanne van Vegten                : Algemeen bestuurslid;

10 –      Benoeming Kascontrole Commissie;

11 –      Mededelingen ARBO;

12 –      Jaarstukken RedNed, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden voor de   Bondsvergadering;

13 –      Beleidsplan;

14 –      Rondvraag;

15 –      Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;

16 –      Sluiting.

 

Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn vanaf maandag 7 maart 2010 verkrijgbaar aan de balies van de zwembaden. Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing evenals andere voorstellen dienen voor 5 april 2010 bij het bestuur binnen te zijn. Adres: Postbus 599, 2300 AN Leiden of per mail info@lrb.nu.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}