Algemene Leden Vergadering 2024

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2024

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op maandag 15 april in clubhuis “De Klos”, Van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden. Het clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur, start van de vergadering is om 20:00 uur precies.

Agenda

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken;
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 april 2023 en Notulen BALV 30 mei 2023;
 4. Mededelingen Bestuur;
 5. Jaarverslag;
 6. Financieel;
  • a. Verslag Kascontrole Commissie en advies;
  • b. Stichting Zwemschool Leiden
   • i. Financieel jaarverslag 2023; (verzoek om goedkeuring)
   • ii. Balans;
   • iii. Begroting 2024;
  • c. Leidse Reddingsbrigade
   • i. Financieel jaarverslag 2023; (verzoek om goedkeuring)
   • ii. Balans;
   • iii. Begroting 2024;
 7. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar zijn:
   • Johan Nijhuis Algemeen Bestuurslid;
  • Verkiesbaar zijn:
   • Vacature Algemeen Bestuurslid;
   • Vacature Voorzitter;
 8. Benoeming Kascontrole Commissie;
 9. Voorstel herzien beleidsstukken (zie bijlage)
 10. Locaties (zie bijlage)
 11. Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden voor de
  Bondsvergaderingen;
 12. Rondvraag;
 13. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;
 14. Sluiting.

Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn digitaal verkrijgbaar via onze website leidserb.nl/alv2024. Mocht u de stukken op papier willen, kunt u mailen naar info@leidserb.nl.

Een verzoek om voorafgaand aan de jaarvergadering eventuele vragen die betrekkingen hebben op de financiële jaarstukken ten minste 48 uur van tevoren te stellen bij de penningmeester via het e-mailadres penningmeester@leidserb.nl.

Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing evenals andere voorstellen dienen voor een nader te bepalen datum bij het bestuur binnen te zijn.

Bent u niet in de gelegenheid om bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn meldt u dan af op info@leidserb.nl. Wilt u een ander lid voor u machtigen? Gebruik hiervoor het volmacht formulier van de LRB en zorg ervoor dat deze uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering in het bezit is van de secretaris.