Algemene Leden Vergadering 2022

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op maandag 11 april 2022 in Clubhuis “De Klos” (van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden). Het clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur, start van de vergadering is om 20:00 uur precies.

Agenda

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken;
 3. Notulen Digitale Informatieavond 19 april 2021;
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 september 2021;
 5. Mededelingen Bestuur
 6. Jaarverslagen:
  • Jaarverslag Bestuur;
  • Jaarverslag Communicatie;
  • Jaarverslag Facilitair;
  • Jaarverslag Activiteiten;
  • Jaarverslag Secretariaat;
  • Jaarverslag Waterhulpverlening;
  • Jaarverslag Zwemopleidingen en Wedstrijden;
 7. Financieel
  • Verslag Kascontrole Commissie en advies
  • Stichting Zwemschool Leiden
   • Financieel jaarverslag 2021 (verzoek om goedkeuring)
   • Balans
   • Begroting 2022
  • Leidse Reddingsbrigade
   • Financieel jaarverslag 2021 (verzoek om goedkeuring)
   • Balans
   • Begroting 2022
 8. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en/of herkiesbaar zijn:
   • Marieke van Vegten (Secretaris, aftredend en herkiesbaar);
   • Michel Boom (Bestuurslid communicatie, Bestuurslid EHBO, 2e voorzitter, aftredend en herkiesbaar);
  • Bestuursverkiezing, verkiesbaar zijn:
   • Jasper Oyen (Bestuurslid Waterhulpverlening);
   • Vacature Algemeen Bestuurslid;
   • Vacature Voorzitter;
 9. Benoeming Kascontrole Commissie;
 10. Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden voor de Bondsvergaderingen;
 11. Rondvraag;
 12. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;
 13. Sluiting

Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn digitaal verkrijgbaar onderaan deze pagina. Mocht u de stukken op papier willen, kunt u mailen naar info@leidserb.nl.
Een verzoek om voorafgaand aan de jaarvergadering eventuele vragen die betrekkingen hebben op de financiële jaarstukken ten minste 48 uur van tevoren te stellen bij de penningmeester via het e-mailadres penningmeester@leidserb.nl.
Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing evenals andere voorstellen dienen voor woensdag 23 maart 2022 bij het bestuur binnen te zijn.
Bent u niet in de gelegenheid om bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn meldt u dan af op info@leidserb.nl.
Wilt u een ander lid voor u machtigen? Gebruik hiervoor het volmacht formulier van de LRB en zorg ervoor dat deze uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering in het bezit is van de secretaris, bijvoorbeeld via het e-mailadres info@leidserb.nl.

Stukken