Algemene Leden Vergadering 2020

Aankondiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op 14 september 2020 in Clubhuis “De Klos”.

Let op!

Alleen leden die zich op tijd hebben aangemeld mogen naar het clubhuis komen.

Andere leden kunnen aanhaken via Microsoft Teams via onderstaande knop:

Agenda

 • Opening;
 • Ingekomen stukken;
 • Notulen Algemene Ledenvergadering 15 april 2019;
 • Mededelingen Bestuur;
 • Jaarverslagen:
  • Jaarverslag Bestuur;
  • Jaarverslag Communicatie;
  • Jaarverslag Facilitair;
  • Jaarverslag Activiteiten;
  • Jaarverslag Secretariaat;
  • Jaarverslag Waterhulpverlening;
  • Jaarverslag Wedstrijden;
  • Jaarverslag Zwemopleidingen.
 • Financieel:
  • Verslag Kascontrole Commissie en advies;
  • Stichting Zwemschool Leiden:
   • Financieel jaarverslag 2019 (verzoek om decharge);
   • Voorstel compensatie Corona;
   • Begroting 2020;
   • Aangepaste begroting nav Corona.
  • Leidse Reddingsbrigade:
   • Financieel jaarverslag 2019 (verzoek om decharge);
   • Voorstel compensatie Corona;
   • Balans;
   • Begroting 2020;
   • Aangepaste begroting nav Corona.
 • Bestuursverkiezing, aftredend en/of herkiesbaar zijn:
  • Michel – Algemeen Bestuurslid, aftredend en herkiesbaar;
  • Thessa – Algemeen Bestuurslid, aftredend en herkiesbaar.
 • Bestuursverkiezing, verkiesbaar zijn:
  • Vacature – Voorzitter;
  • Vacature – Algemeen Bestuurslid.
 • Benoeming Kascontrole Commissie;
 • Impact teruglopende ledenaantallen;
 • Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden voor de Bondsvergaderingen;
 • Rondvraag;
 • Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;
 • Sluiting.

Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn vanaf maandag 30 maart 2019 digitaal verkrijgbaar via onderstaande link. Mocht u de stukken op papier willen, kunt u mailen naar info@leidserb.nl.

Een verzoek om voorafgaand aan de jaarvergadering eventuele vragen die betrekkingen hebben op de financiële
jaarstukken ten minste 48 uur van tevoren te stellen bij de penningmeester via het e-mailadres penningmeester@leidserb.nl.

Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing evenals andere voorstellen dienen vóór dinsdag 1 september, 20:00 uur bij het bestuur binnen te zijn.

Bent u niet in de gelegenheid om bij de Algemene Leden Vergadering aanwezig te zijn meldt u dan af op info@leidserb.nl. Wilt u een ander lid voor u machtigen? Download dan het volmacht formulier via onderstaande link en zorg ervoor dat deze uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering in het bezit is van de secretaris.