Algemene Leden Vergadering 2019

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op maandag 15 april 2019 in clubhuis “De Klos”, Van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden.

Het clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur, start van de vergadering is om 20:00 uur precies.

Agenda

 • Opening;
 • Ingekomen stukken;
 • Notulen Algemene Ledenvergadering 16 april 2018;
 • Mededelingen Bestuur;
 • Jaarverslagen:
  • Jaarverslag Bestuur;
  • Jaarverslag Communicatie;
  • Jaarverslag Facilitair;
  • Jaarverslag Ledenbehoud / Activiteiten;
  • Jaarverslag Secretariaat;
  • Jaarverslag Waterhulpverlening;
  • Jaarverslag Wedstrijden;
  • Jaarverslag Zwemopleidingen;
 • Financieel jaarverslag 2018:
  • Zwemschool Leiden / Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;
  • Leidse Reddingsbrigade;
 • Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring financieel verslag;
 • Begroting 2019:
  • Zwemschool Leiden / Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;
  • Leidse Reddingsbrigade;
 • Bestuursverkiezing, aftredend en/of herkiesbaar zijn:
  • Marieke – Secretaris, aftredend en herkiesbaar;
  • Rianne – Algemeen Bestuurslid, aftredend;
  • Geerte – Algemeen Bestuurslid, aftredend;
 • Bestuursverkiezing, verkiesbaar zijn:
  • Tessa – Algemeen Bestuurslid;
  • Rense – Algemeen Bestuurslid;
  • Thessa – Algemeen Bestuurslid;
  • Vacature Voorzitter;
 • Benoeming Kascontrole Commissie;
 • Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden voor de Bondsvergaderingen;
 • Rondvraag;
 • Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;
 • Sluiting.

Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn vanaf vrijdag 22 maart 2019 digitaal verkrijgbaar via onderstaande link. Mocht u de stukken op papier willen, kunt u mailen naar info@leidserb.nl.

Een verzoek om voorafgaand aan de jaarvergadering eventuele vragen die betrekkingen hebben op de financiële
jaarstukken ten minste 48 uur van tevoren te stellen bij de penningmeester via het e-mailadres penningmeester@leidserb.nl.

Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing evenals andere voorstellen dienen voor 1 april 2019 bij het bestuur binnen te zijn.

Bent u niet in de gelegenheid om bij de Algemene Leden Vergadering aanwezig te zijn meldt u dan af op info@leidserb.nl. Wilt u een ander lid voor u machtigen? Download dan het volmacht formulier via onderstaande link en zorg ervoor dat deze uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering in het bezit is van de secretaris.